26-28, June 2019, HO CHI MINH CITY

Seminar Program

SEMINAR PROGRAM

Rubber & Tyre Vietnam 2019

Seminar Room 2, Saigon Exhibition and Convention, HCMC

Session: Vietnam Rubber Association
Hiệp Hội Cao Su Việt Nam (VRA)
 • 8:45 - 9:00
Welcome attendees and distribute materials
Đón tiếp đại biểu tham dự và phát tài liệu
 • 9:00 - 9:05
Statement of reasons, introduction of the program
Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình
 • 9:05 - 9:10
 • Secretary General of VRA
Welcome speech
Phát biểu chào mừng bởi Tổng Thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam
 • 9:10 - 9:30
 • VRA Representative
Trend of sustainable development and potential certifications for Vietnamese rubber enterprises
Hội thảo chủ đề "Xu hướng phát triển bền vững và các chứng nhận tiềm năng cho doanh nghiệp cao su Việt Nam" trình bày bởi Đại diện Hiệp hội cao su Việt Nam
 • 9:30 - 9:50
 • Representative of Vietnam Rubber Industry Group
Sustainable development program period 2019 - 2024 of Vietnam Rubber Industry Group
Hội thảo chủ đề "Chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019 - 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam" trình bày bởi Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN
 • 9:50 - 10:10
 • Representative of VCCI (Hanoi)
Sustainable Business Evaluation Program of VCCI
Hội thảo chủ đề "Chương trình đánh giá Doanh nghiệp phát triển bền vững của VCCI" trình bày bởi Đại diện VCCI (Hà Nội)
 • 10:10 - 10:30
 • Representative of Ho Chi Minh City High Technology Association
Application of high technology in traceability of agricultural products
Hội thảo chủ đề "Ứng dụng công nghệ cao trong truy xuất nguồn gốc nông sản" trình bày bởi Đại diện Hội Công nghệ cao TP.HCM
 • 10:30 - 10:50
 • Representative of Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company
Share about natural rubber traceability model
Hội thảo chủ đề "Chia sẻ về mô hình truy xuất nguồn gốc cao su thiên nhiên" trình bày bởi Đại diện Công ty CP Cao su Phước Hòa
 • 10:50 - 11:30
Panel discussion
Tham luận

Reserve your space early to get the best from Rubber & Tyre Vietnam 2019

Exhibition is the most efficient way to meet potential partners, Connect - Network - Trade